Odpłatności

Pobyt

Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku określa Rada Miasta Krakowa w drodze uchwały:

  • czesne - 199 zł/miesiąc
  • wyżywienie - 5 zł/dzień roboczy miesiąca

Płatności należy dokonać z dołu. Czesne nie podlega pomniejszeniu, nawet w sytuacji nieobecności dziecka. Kwota za żywienie jest naliczana za faktyczne dni pobytu dziecka w placówce.

Opłatę za pobyt należy wpłacać do 10-tego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu za który następuje rozliczenie, na konto:
PEKAO SA 65 1020 4900 0000 8102 3015 6282
W tytule przelewu podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonano wpłaty.
Prosimy o dostarczanie potwierdzeń dokonania wpłaty.